Podmínky

Obchodní podmínky Worldparts.cz

 
Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě Worldparts.cz provozovaném Pavlem Dvořákem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, IČO: 03884198, DIČ: CZ8310300669 (dále jen jako prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen jako kupujících).

1.2.    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická osoba, OSVČ).

1.3.    Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. 
 
1.4.    V kupní smlouvě je možné ujednat ustanovení odchylná od těchto VOP. Taková ustanovení kupních smluv mají přednost před ustanoveními obsaženými v těchto VOP, přičemž musejí být prodávajícím řádně potvrzena.

1.5.    Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Uživatelský účet

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce v sekci registrace může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Zde má kupující možnost objednávat zboží, upravovat své kontaktní údaje a sledovat historii svých objednávek.

2.2.    Kupující má možnost objednávat zboží i bez nutnosti registrace, avšak v tomto případě nemá možnost upravovat své kontaktní údaje či sledovat přehled archivovaných objednávek.

2.3    Kupující je při registraci a objednávání zboží povinen uvádět pravdivé a úplné údaje a v případě jakýchkoli změn je kupující povinen tyto údaje aktualizovat.

2.4.    Uživatelský účet je chráněn přihlašovacími údaji v podobě e-mailové adresy a hesla. Kupující má povinnost zachovat mlčenlivost o těchto údajích a prodávající nenese odpovědnost za její případné porušení ze strany kupujícího.

2.5.    V případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, prodávající má možnost jednostranně jeho uživatelský účet zrušit.

Uzavření kupní smlouvy (objednání zboží)

3.1.    Kupující má možnost učinit objednávku prostřednictvím webové stránky www.worldparts.cz, přes e-mail info@worldparts.cz nebo prostřednictvím telefonní objednávky na kontakt uvedený na těchto internetových stránkách.

3.2.    Veškeré objednávky, které kupující podá prostřednictvím webové stránky, přes e-mail či prostřednictvím objednávky po telefonu, jsou považovány za závazné. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentu odeslání objednávky.  

3.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy a ceny jsou platné v momentu uskutečnění objednávky.

3.4.    Po obdržení objednávky prodávající informuje kupujícího o jejím přijetí elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Zpráva o přijetí objednávky je považována za přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující a tímto způsobem je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávka se považuje rovněž za přijatou, pokud kupující provede rovnou dodávku objednaného zboží.  

3.5.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na telefonní hovor) si hradí kupující sám.

3.6.    Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží ve smluvené době a zaplatit kupní cenu.

3.7.    Objednávka zboží je činěna tak, že kupující do objednávky uvede konkrétní díl, a to prostřednictvím výrobního čísla tohoto dílu. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné nebo neúplné uvedení výrobního čísla, stejně jakož ani nenese prodávající odpovědnost za použitelnost či vhodnost takto označeného dílu pro kupujícího a jeho vozidlo, resp pro potřebu kupujícího. Dodání dílu na základě neúplného či chybného výrobního čísla dílu není vadným plněním a kupující nemá nárok na vrácení či výměnu takto dodaného dílu ani na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu i za takto dodané zboží.

3.8.    Prodávající bude na základě objednávky kupujícího kupujícím poptaný díl zajišťovat. Prodávající nedisponuje skladovými zásobami a kupujícím objednané zboží bude zajišťováno výlučně pro kupujícího a výlučně na základě přání – objednávky kupujícího.

3.9.    V případě dohody prodávajícího a kupujícího a vybrané třetí osoby může dojít k převodu práv a povinností z uzavřené smlouvy na třetí osobu.


Platební podmínky a cena zboží

4.1.    Platnost cen je kupujícímu stvrzena prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud by následně prodávající zjistil, že zboží je možno dodat pouze za vyšší cenu, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn a prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží za vyšší než původní cenu pouze pokud s tím kupující vysloví souhlas. Pokud se zvýšením kupní ceny kupující nebude souhlasit, jsou kupující i prodávající oprávněni od kupní ceny odstoupit.

4.2.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:

bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu
platbou při převzetí zboží na dobírku

4.3.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.    Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.5.    Kupní cena za zboží, které prodávající na základě objednávky kupujícímu dodá, je splatná do data uvedeného na faktuře, kterou kupujícímu prodávající vystaví. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.7.    V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den, který je kupující s platbou v prodlení.

Přeprava a dodání zboží

5.1.    Zboží je přepravováno společnostmi PPL, DHL, TNT nebo Česká pošta a.s. případně jiným dopravcem v závislosti na volbě kupujícího. Pokud je možno volit dopravu objednaného zboží z nabídky několika dopravců, bude tato skutečnost uvedena v rámci procesu objednávky před závazným objednáním zboží a volba dopravce náleží kupujícímu. U každého z dopravců bude uvedena cena. Dopravu zboží zajišťuje dopravce na uvedenou adresu, a to v rámci celé České republiky. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce.

5.2.    Kupující je povinen převzít objednané zboží. Pokud kupující doručované zboží nepřevezme, poruší tím svoji povinnost. Za porušení povinnosti převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny dodávaného zboží. Smluvní pokuta v této výši je přiměřená s ohledem na to, že zboží je dodáváno výlučně pro kupujícího a prodávající nemá pro zboží, pokud ho kupující odmítne převzít, jiné využití. Dále je pro případ porušení povinnosti převzít zboží kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady na uskladnění zboží. Pro případ, že kupující bude v prodlení s převzetím zboží o více než 30 kalendářních dnů (ode dne, kdy mu bylo přepravcem první den doručováno), je prodávající oprávněn kupujícím nepřevzaté zboží zničit či s ním naložit jiným způsobem. Tato skutečnost nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu dle tohoto odstavce.

5.3.    Při převzetí je kupující doručované zboží překontrolovat a překontrolovat rovněž obal zboží. Případné poškození obalu je kupující povinen vytknout přepravci. Na základě podpisu dodacího listu či jiného dokladu o předání zboží kupujícímu bez námitek ve vztahu k doručované zásilce kupující přebírá zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo s jiným způsobem dodání.

5.4.     Po převzetí zboží je kupující povinen zboží prohlédnout. Pokud by předmět prodeje měl zjevné vady, je kupující povinen vady u prodávajícího uplatnit obratem poté kdy je zjistil, případně při řádné prohlídce zboží zjistit mohl, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží. O uplatněných vadách – reklamaci zahájí prodávající reklamační řízení, o jehož výsledku bude kupujícího informovat.

5.5.    Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zejména § 1914 až §1925, § 2099 až §2117, § 2161 až §2174).

5.6.    S ohledem na postup objednávání zboží kupujícím od prodávajícího, kdy pouze kupující zná přesný charakter a druh objednávaného zboží, je kupující povinen upozornit prodávajícího na tuto skutečnost v případě, že  objednávané zboží je křehké a může u něj dojít k poškození, zejména pokud je ze skla či obdobného materiálu (povinné je upozornění zejména u autoskel, světel, apod.), tak aby bylo možno zajistit adekvátní dopravu a balení. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti nenese prodávající odpovědnost za případné poškození dopravovaného zboží během přepravy ke kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy

6.1.    Podle ust. § 1829 Občanského zákoníku může kupující, který je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy s prodávajícím provozovatelem ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.  V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

6.2.    Ani spotřebitel však nemůže dle § 1837 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů), o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.3.    Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, který je spotřebitelem, že dodávka zboží prodávajícím kupujícímu je s ohledem na to, že zboží bude zajišťováno výlučně pro kupujícího a výlučně na základě přání – objednávky kupujícího, a na základě jeho specifické a jedinečné objednávky, dodávkou dle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani kupující, který je spotřebitelem, nemůže od kupní smlouvy odstoupit.

6.4.    Kupující, který není spotřebitelem, nemůže od kupní smlouvy odstoupit ze žádného důvodu, pokud mu taková možnost neplyne přímo z těchto obchodních podmínek. perfekt

6.5.    Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

Kupující nedodržel podmínky kupní smlouvy, zejména nezaplatil kupní cenu zboží, či její část nebo vyúčtovanou zálohu.
Výrazným způsobem se změnila cena zboží. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, pokud se kupující rozhodne o zrušení objednávky na základě změny ceny zboží.
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo prodávající nebude schopen zboží od svých dodavatelů zajistit.


Ochrana osobních údajů

7.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefon, e-mail, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště či sídlo společnosti, případně dalších osobních údajů dobrovolně poskytnutých prodávajícímu pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací, obchodních a marketingových sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě neautorizovaným způsobem.

7.3.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.


Závěrečná ustanovení

8.1.    Objednáním zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP, včetně jejich součástí, jsou platné a účinné od 1.11.2017 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici elektronicky na http://worldparts.cz.

8.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí takové, jehož smysl se mu co nejvíce přibližuje.

8.3.    Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

8.4.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

8.5.    Pokud je kupující podnikatel, sjednávají prodávající a kupující dle § 89a občanského soudního řádu pro případ soudního sporu místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.

8.6.    V případě sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít rovněž možnosti mimosoudního řešení sporu. Pro mimosoudní řešení soudního sporu je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.